Ochrana osobních údajů

Informační povinnost

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

I. Zpracovávané osobní údaje

1.1 Společnost PJ EXPEDIS s r.o. IČO: 286 76 521, se sídlem Folknáře 67, Děčín 28, PSČ: 405 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 26434 (dále jen „Správce“) je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „GDPR“) správcem osobních údajů svých zákazníků v rozsahu - jméno, příjmení, firma, IČO, DIČ, adresa trvalého bydliště/sídlo, telefonní číslo a kontaktní email zákazníka, popřípadě telefonní číslo a kontaktní email kontaktní osoby v případě zákazníka právnické osoby, a to základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR za účelem splnění smluvní povinnosti – poskytování služeb na základě smlouvy o poskytování daných služeb, dále jen konkrétní „Smlouva“.

1.2 Osobní údaje uvedené v bodě 1 tohoto článku jsou dále v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR zpracovávány za účelem případného sporu se zákazníkem, vč. vymáhání nároku z porušení Smlouvy. Proti tomuto zpracování je klient oprávněn vznést námitku dle čl. 21 GDPR.

II. Doba a forma zpracování osobních údajů

2.1 Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány po dobu trvání Smlouvy a následně ještě 4 roky (dále jen „Doba“).

2.2 Omezeními podle předchozího odstavce není dotčeno právo Správce zpracovávat osobní údaje zákazníka v nezbytném rozsahu i po této době, avšak pouze v rozsahu nezbytném pro zachování řádné evidence. Ukládá-li však právní předpis Správci povinnost vést evidenci po delší dobu, než uvedenou v předchozím odstavci, anebo lze-li na základě právního předpisu uložit Správci povinnost sdělit třetí osobě takový údaj i po uplynutí shora uvedené doby, je Správce oprávněna zpracovávat osobní údaje Klienta v nezbytném rozsahu i po dobu stanovenou takovým právním předpisem.

2.3 Zpracování probíhá v elektronické podobě automatizovaným systémem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

III. Práva a povinnosti subjektů údajů

3.1 Zákazník má právo kdykoli žádat přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům a Správce je povinen mu tuto informaci poskytnout.

3.2 Zákazník má právo požadovat opravu a doplnění neúplných osobních údajů, výmaz svých osobních údajů, omezení zpracování, a dále uplatňovat právo na přenositelnost údajů.

3.3 Subjekt údajů má právo podávat stížnosti ohledně zpracovávání osobních údajů dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

IV. Poskytování osobních údajů 3. subjektům a ochrana Osobních údajů

4.1 Správce poskytuje osobní údaje klientů daňovému poradci: Ekonomický institut, s.r.o., e-mail. kontakt: info@ekonomickyinstitut.cz, zastupující osoba: Filip Braun a to za účelem zpracování daňového přiznání a vedení účetnictví. Žádným dalším osobám, vyjma případného dalšího dopravce a případů, kdy je k tomuto povinen či oprávněn na základě zákona.

4.2 Správce zpracovává poskytnuté osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy, usiluje o maximální ochranu získaných osobních údajů, s cílem zabránit neoprávněnému nebo nahodilému přístupu nebo zveřejnění osobních údajů, jakož i k jinému zneužití záznamů, které obsahují osobní údaje a zavedl přiměřené postupy, které mají zabezpečit a zajistit informace, které shromažďují elektronicky stejně jako těch, které jsou shromažďovány v listinné podobě.

V případě jakýchkoli dotazů či připomínek se neváhejte obrátit na Správce, a to prostřednictvím emailu: gabriela.mankova@expedis.cz, nebo prostřednictvím dopisu adresovanému Správci: Folknáře 67, 405 01 Děčín 28. 

© LaTaupe 2024